درباره ما

آشنایی با فرهنگ و تاریخ شرق کرمان با وبسایت بم و منظر فرهنگی آن

تمرکز ما در این وبسایت بر آشنا کردن شما با ظرفیت های فرهنگی و گردشگری بم بزرگ و از این طریق بر توانمندسازی جوامع محلی قرار گرفته است.

از اینجا می توانید با ما در تماس باشید

آشنایی با تیم ما

سید احمد پاپلی برواتی

راهنمای گردشگری