بم و منظر فرهنگی آن

نمایانگر تعامل سازنده انسان و محیط طبیعی

   بم و منظر فرهنگی آن در سال 2003 میلادی در سازمان میراث جهانی و به عنوان اولین منظر فرهنگی ایران به ثبت رسید. پس از بم، منظر فرهنگی میمند به این عنوان نائل آمد. موضوع اصلی در مناظر فرهنگی نحوه تعامل انسان و محیط طبیعی زندگی پیرامونی آن است که از گذشته تا به امروز به همان شکل باقی مانده است و یا تغییرات کمی داشته است.

 

   سازمان میراث جهانی برای ثبت آثار کشورها به عنوان یک میراث جهانی ده معیار را مشخص کرده است. شش معیار فرهنگی و چهار معیار طبیعی. بم و منظر فرهنگی آن با کسب چهار معیار فرهنگی یونسکو به ثبت جهانی در این سازمان رسید.
منظر فرهنگی بم با محوریت ارگ بم و تعداد آثار متعدد تاریخی نمایشگر یک استقرار موفق بشر در محیطی بیابانی است. وجود زندگی در این ناحیه به وسیله پدیده خارق العاده و اختراع هوشمندانه ایرانیان، قنات بوده است. در بم هنوز هم قنات هایی که از جمله اولین نمونه های قنات ایرانی هستند، وجود دارد.

 

منظر فرهنگی بم

نمونه برجسته ای از استقرار موفق بشر در سرزمین بیابانی

شماره 2

شماره 1