قنات

تکنولوژی شگرف ایرانی

   در مناطق خشک و بیابانی ایران از گذشته تا به حال مردمانی زندگی خود را در تعاملی سازنده و پایدار با محیط طبیعی شان شکل داده و گذرانده اند. یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده این زندگی، وجود سیستم قنات بوده است. این فناوری قابل تحسین و بی نظیر ایرانی.

   ایرانیان باستان برای به دست آوردن آب خصوصا در مناطق بیابانی قنات را ابداع کردند. در این روش با حفر چاه هایی عمودی و کانالی افقی آب را از منابع زیرزمین استخراج و گاه تا فاصله بیش از 40 کیلومتر آن راه هدایت می کنند تا به مظهر و محل استفاده مردم برسد.

   این روش باستانی هنوز هم در بسیاری از مناطق ایران استفاده می شود اما در  برخی از آن ها به گونه ای جدانشدنی با زندگی مردم گره خورده است که چون  دوران گذشته، قنات به عنوان پدیدآورنده و عامل ادامه حیات بخش مهمی از زندگی شان محسوب می شود. “بم و منظر فرهنگی آن“جلوه بارز چنین منطقه ای است.

یازده قنات شاخص

از میان هزاران قنات زنده ایران